10 smrteľných hriechov pri predaji nehnuteľností

09.03.2013 12:14

Takmer každý z nás sa aspoň raz v živote dostane do situácie, kedy predáva alebo kupuje nehnuteľnosť. Na čo v tejto situácií určite pamätať bližšie prezradí nasledujúci článok.

1. Trhová cena nehnuteľností

Stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti je alfou a omegou úspešného predaja.

Niektorí majitelia nehnuteľností vsádzajú na sledovanie ponukových cien podobných nehnuteľností a odtiaľ odvodzujú trhovú cenu ich bytu, domu alebo chaty. Táto informácia môže byť ale skreslená. Pri stanovovaní trhových cien je potrebné vychádzať z realizovaných obchodov, pretože cena ponuková nemusí byť vždy cenou trhovou.

2. Daňová zaťaženie

Každý, kto predáva nehnuteľnosť, by mal mať povedomie o daňových povinnostiach, ktoré pre neho predajom nehnuteľnosti vznikajú. O nutnosti zaplatiť daň z prevodu nehnuteľností vie asi každý. V niektorých prípadoch je potrebné tiež zdaniť výnosy z predaja nehnuteľnosti v rámci dane z príjmu fyzických osôb. Existuje tiež rad neštandardných prípadov, kedy je lepšie poradiť sa s daňovým odborníkom alebo s realitnou kanceláriou, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti.

3. Záložné práva v prospech banky

Ak predávajúci čerpal na kúpu nehnuteľnosti hypotekárny úver, je na liste vlastníctva zapísané záložné právo v prospech banky. Predávajúci by mal preto, ešte pred začatím predaja, rokovať s bankou o možnostiach predčasného splatenia hypotekárneho úveru, prípadne o alternatíve prevedenie úveru na inú fyzickú osobu alebo nehnuteľnosť. Banka tiež vydá písomné potvrdenie presnej sumy, ktorú je potrebné k určitému dátumu splatiť.

4. Exekúcia

Exekúcia je dnes pomerne rozšírený nástroj na vymáhanie pohľadávok. Ak je na nehnuteľnosť uvalená exekúcia, je jej odstránenie zložitejšie ako odstránenie záložného práva. Existuje tu väčšie riziko pre kupujúceho, preto je potrebné celú transakciu náležite zmluvne ošetriť.

5. Vecné bremená

Vecné bremená sú zapísané na výpise z katastra nehnuteľností. Vždy je dobré mať k dispozícii kompletnú zmluvu o zriadení vecného bremena, pretože tá môže obsahovať ďalšie limitujúce faktory, ktoré z listu vlastníctva nemožno vyčítať.

6. Previazané obchody

Mnoho ľudí predáva svoju nehnuteľnosť a zároveň kupuje inú. Nesmie sa ale stať, aby predávajúci po nejakú dobu nemal plynule zaistené bývanie, preto je potrebné dôkladne nastaviť lehoty na vysťahovanie už v kúpnej zmluve.

7. Finančné transakcie

Celý obchod často trvá vzhľadom k nutnosti zápisu prevodu vlastníctva do katastra nehnuteľností a väčšinou tiež vybavovaním hypotekárneho úveru, aj niekoľko mesiacov. Preto je žiaduce, aby peniaze na úhradu kúpnej ceny boli po celú dobu trvania obchodu deponované v úschove, aby sa nemohlo stať, že o ne kupujúci príde v prípade, že k prevodu z nejakého dôvodu nedôjde.

8. Predaj rozostavanej budovy

Z rôznych dôvodov je niekedy potrebné pristúpiť k predaju ešte pred dokončením domu, potom je dôležité vykonať zapísanie stavby do katastra nehnuteľností, pretože inak by kupujúci nadobudol iba pozemok, na ktorom stavba stojí. Predávajúci preto nechá stavbu geometricky zamerať a podá žiadosť o zapísanie rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností. K žiadosti je potrebné priložiť originál geometrického plánu, platné stavebné povolenie a čestné vyhlásenie vlastníka o štádiu rozostavanosti stavby.

9. Predaj pozemkov

Jednou z najzložitejších záležitostí v oblasti realít je práve predaj pozemku. Predávajúci by mal pri predaji kupujúcemu doložiť vyjadrenie o existencii inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, plyn a i.) a písomné vyjadrenie stavebného úradu k možnosti zastavenia pozemku, aby mal kupujúci istotu, že na pozemku bude môcť postaviť objekt podľa jeho predstáv.

10. Predaj spoluvlastníckych podielov

Niektorí ľudia zistia až pri predaji svojho bytu, že vlastnia nie bytovú jednotku, ale podiel na dome. Aj tento spoluvlastnícky podiel možno predať. Ten, kto chce svoj podiel na dome predať, musí ho podľa zákona ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Pokiaľ nikto neuplatní svoje právo na prednostnú kúpu, môže byť podiel predaný tretej osobe nie však za cenu nižšiu ako, za ktorú bol ponúknutý ostatným spoluvlastníkom.

 

Zdroj: VISIBILITY s.r.o.

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.