Čo musí obsahovať kúpna zmluva nehnuteľnosti?

15.05.2014 18:32

Najčastejším prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je kúpna zmluva. Keď sa jedná o pozemok alebo rodinný dom, zmluva sa uzatvára na základe ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak ide o prevod bytu v bytovom dome, okrem ustanovení Občianskeho zákonníka treba použiť aj ustanovenia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí byť písomná a podpis predávajúceho musí byť notársky osvedčený. Zmluva o prevode bytu musí najmä obsahovať:

  1. identifikáciu zmluvných strán,
  2. záväzok previesť vlastníctvo bytu na kupujúceho a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu,
  3. popis bytu a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu označením čísla bytu, čísla vchodu, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu,
  4. vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome,
  5. určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a určenie, ktoré spoločné časti  a zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,
  6. úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,
  7. zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu požiada,
  8. vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,
  9. úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov. 

Prílohu zmluvy o prevode vlastníctva bytu tvorí vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.