Čo znamená obytná, úžitková a zastavaná plocha? Aký je minimálny odstup stavieb?

18.10.2013 11:40

Obytná plocha domu 

Obytná plocha domu zahŕňa plochy obývacej izby, detských izieb, spální, pracovne, hobby miestností, atď. Obytnú plochu netvoria plochy „príslušenstva domu“ – haly, chodby, schodiská, komory, pivnice, WC, kúpeľne, technické miestnosti, atď.
Kuchyňa s plochou viac ako 12 m² sa považuje za obytnú miestnosť a započítava do obytnej plochy domu.

 

Úžitková plocha

Úžitkovú plochu domu dostaneme, ak spočítame  plochy obytných miestností (obývačky, detských izieb, spální) a vedľajších miestností (schodisko, komora, pivnica, WC, kúpeľňa, hala, chodby, atď.) okrem plochy terás, balkónov a loggií.

 

Zastavaná plocha

Zastavaná plocha domu je plocha pôdorysu prvého nadzemného podlažia, t.j. plocha stavby v kontakte s terénom. Prečnievajúcu časť strešnej konštrukcie, balkóny, markízy a podobne nezahŕňa.

 

Obostavaný priestor

Obostavaný priestor domu je vymedzenie stavebného objektu ohraničeného vonkajšími vymedzujúcimi plochami v priestore. Spočítame do neho objem základov, spodnej časti objektu (podpivničená časť), vrchnej časti objektu (nadzemná časť) a zastrešenia.

 

 

Vzdialenosť medzi rodinnými domami
Vymedzené odstupy medzi domami musia umožňovať údržbu stavieb aj využívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a súvisiace činnosti. Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky životného prostredia, urbanistické, architektonické,  ale aj hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti a civilnej ochrany, ale aj požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania.

Ak rodinné domy majú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov, pričom vzdialenosť rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov nesmie byť menšia ako 2 metre.
 
V  stiesnených územných podmienkach napr. v existujúcej staršej zástavbe, môže stavebný úrad povoliť skrátenie vzdialenosti medzi  domami až na 4 metre. Podmienkou je, že v žiadnej z protiľahlých stien oboch domov nie sú okná obytných miestností.
V prípade, že  sú tam okná obytných miestností, musí byť dodržaný odstup min. 7 metrov.
Vzdialenosť od susedného pozemku môže byť menšia ako 2 metre iba so súhlasom suseda. 

Ak  chcete stavať na malom pozemku, vyberajte si taký projekt domu, aby ste na strane domu  k susedom boli len okná neobytných miestností - garáže, komory chodby, či iných technických miestností.
Dôležitá je tiež stavebná alebo uličná čiara, ktorá vytvára odstup stavby od uličného priestoru a vyžaduje sa jej dodržanie.

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.