Daň z nehnuteľností v roku 2015

05.01.2015 12:33

Ak Vám vlani pribudla na vlastníckom liste nehnuteľnosť, musíte do konca januára podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ide o miestnu daň - určujú a aj spravujú ju obce a mestá a platí sa za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory.

Podáva sa len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. 

Daň však majiteľ nehnuteľnosti nevypočítava, len zapíše do tlačiva všetky potrebné údaje. Výšku dane vypočíta samospráva.

V nasledujúcich rokoch už daňové priznanie nepodáva. Správca dane mu doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani. Výnimka sa týka prípadov, kedy v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo zaniklo vlastnícke právo.

Výnimka v termíne sa týka nehnuteľnosti získanej v dražbe. Daňové priznanie k vydraženej nehnuteľnosti treba podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Do 31. januára tiež treba podať žiadosť o zníženie, alebo oslobodenie od dane.


Predmetom dane sú byty a nebytové priestory v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, tiež byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

Pozor: Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. Na zaradenie stavby do jednotlivých skupín je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Kto podáva daňové priznanie

Za zdaňovacie obdobie na rok 2015 podávajú daňové  priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31. 1. 2015 tí daňovníci, ktorí počas roka 2014:

 • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru 2015 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2015 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane,

Ak je viacej spoluvlastníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Pozor: Spoluvlastníkov pri dani z nehnuteľnosti voči obci či mestu môže zastupovať jeden z nich. Musia sa však na tom dohodnúť. Daňové priznanie podá zástupca spoluvlastníkov, čo treba aj vyznačiť v daňovom priznaní.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia. Za daň ručia spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Ak sa  nehnuteľnosť získa vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť vzniká na základe

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť zaniká na základe

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
 • vydraženia nehnuteľnosti,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Čo sa uvádza v daňovom priznaní

Daňovník musí vyplniť daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky údaje, ktoré sú dôležité na výpočet dane z nehnuteľností:

 • údaje o sebe (rodné číslo, IČO, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, ...) -- informácie o pozemku, stavbe, byte, nebytovom priestore (katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku/zastavanej plochy stavby/podlahovej plochy bytu, druh pozemku/stavby)
 • pomenuje právny vzťah (vlastník, nájomník, správca, užívateľ), spoluvlastníctvo (podielové, bezpodielové), počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Stiahnite si vzor tlačiva pre fyzické alebo právnické osoby tu.

Pozor: Existujú dva typy tlačív - pre fyzické osoby a právnické osoby. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie. Daň z nehnuteľnosti vypočíta správca dane (mesto či obec) na základe údajov v priznaní. Do 15. mája potom vlastníkovi nehnuteľnosti pošle rozhodnutie o vyrubenej dani. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vzory daňových priznaní sú prílohou opatrenia č. MF/020058/2012-722, ktoré schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností. V tomto tlačive potom vyznačí druh priznania "čiastkové priznanie."

Dodatočné daňové priznanie

Ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje musí podať dodatočné priznanie k dani a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Pokuty za oneskorené daňové priznanie

Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od obce alebo mesta pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur. Ak nezaplatíte daň v termíne alebo v určenej výške, môže vám samospráva vyrubiť sankčný úrok. Ten môže byť vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby či prípadné úľavy na dani schvaľuje samospráva vo všeobecne záväzných nariadeniach. Tie zverejňuje na  svojich webových stránkach a vývesných tabuliach. Obce a mestá postupujú na základe zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.