Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020

14.01.2020 15:20

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník (fyzická ako aj právnická osoba), ktorej vznikla daňová povinnosť (t.j. stala sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane). Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.

Daňovník podáva daňové priznanie iba v tom zdaňovacom období, v ktorom mu prvýkrát vznikla daňová povinnosť k danej nehnuteľnosti. V prípade, ak v ďalšom zdaňovacom období vznikne daňovníkovi nová daňová povinnosť, resp. zanikne daňová povinnosť (napr. stal sa vlastníkom novej nehnuteľnosti), podáva čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak sa v nasledovnom zdaňovacom období, už nič nezmení, tak daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je do 31. januára 2020.

Na osobitné prípady, a to nadobudnutie nehnuteľnosti dedením a nadobudnutie nehnuteľnosti dražením sa nevzťahuje vyššie uvedený termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, v tom prípade treba podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Kedy sa daňovník stáva vlastníkom nehnuteľnosti?

Pre posúdenie vzniku daňovej povinnosti je potrebné určiť to, kedy daňovník nadobudol nehnuteľnosť. Vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti je možné získať predovšetkým:

  • kúpnou zmluvou,
  • darovacou zmluvou,
  • dedením,
  • rozhodnutím štátneho orgánu,
  • iným spôsobom.

V prípade zmluvného prevodu, t. j. napríklad nadobudnutie vlastníctva prostredníctvom kúpnej zmluvy, či darovacej zmluvy sa daňovník stáva vlastníkom danej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností (právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu). V prípade zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva daňovníka, stáva sa vlastníkom na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vlastníctva ku dňu doručenia návrhu na vklad.

Ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť prostredníctvom dražby, vlastníkom nehnuteľnosti sa stáva dňom určeným osobitným predpisom, podľa ktorého je dražba vykonaná. Napr. ak je dražba vykonaná podľa § 150 Exekučného poriadku, vlastníkom sa daňovník stáva dňom udelenia príklepu, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil.

V prípade dedenia nehnuteľnosti, daňovník sa stáva vlastníkom dňom smrti poručiteľa.

Pri stavbe nehnuteľnosti daňovník vychádza pri posudzovaní momentu nadobudnutia nehnuteľnosti z kolaudačného rozhodnutia.

Kto je správcom dane z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností sa zaradzuje medzi miestne dane, ktoré upravujú obce všeobecne záväznými nariadeniami a ustanovujú tak sadzby dane z nehnuteľností, oslobodenia či zníženia od dane z nehnuteľností.

Správcom dane z nehnuteľností je obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Neposudzuje sa teda to, kde má daňovník trvalý pobyt resp. sídlo podnikania.

Aká je splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2020?

Daň, ktorú vyrubí správca dane daňovníkovi je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré daňovník dostane od správcu dane. Obvykle sú rozhodnutia rozposielané v máji.

Správca dane môže určiť aj platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

Aké sankcie hrozia za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2020?

V prípade, ak daňovník nepodá daňové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonom stanovenom termíne, správca dane mu môže uložiť pokutu najviac do výšky vyrubenej dane z nehnuteľností, nie menej ako 5 eur, ale najviac 30 000 eur.

VZOR PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

(na základe www.podnikajte.sk)

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.