Máte na predaj ornú pôdu? Od 1.6.2014 sú sťažené podmienky jej predaja.

07.07.2014 09:29

Náš parlament schválil nový zákon o nadobúdaní vlastníctva (predaj, kúpa, darovanie, zámena) poľnohospodárskeho pozemku. Od vstupu Slovenska do EÚ prišlo Slovensko o 3,42 % poľnohospodárskej pôdy, t.j. o takmer 67 000 hektárov. Legislatívny zámer je uprednostniť pri kúpe pozemkov miestnych poľnohospodárov, ktorí nebudú meniť poľnohospodársky charakter pôdy (vynímať pôdu z fondu)a taktiež obmedziť špekulatívny nákup pôdy, ku ktorému dochádzalo najmä zo strany zahraničných investorov cez niektoré slovenské obchodné spoločnosti.

Týka sa to pozemkov, ktoré sú na liste vlastníctva označené ako orná pôda,  chmeľnice,  vinice,  ovocné sady a trvalé trávne porasty.

Naopak, za poľnohospodársky pozemok sa nepovažuje záhrada, pozemok v zastavanom území obce (intraviláne) alebo pozemok mimo zastavaného územia obce, ak je pozemok určený na iné ako poľnohospodárske využitie (napr. stavebný pozemok),  je jeho možnosť poľnohospodárskeho využitia obmedzená,  je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,  je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Poľnohospodársky pozemok sa nedá previesť na hocikoho. Kupujúci musí mať na území SR trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a musí vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „nadobúdateľ“).

Okrem toho zákon určuje aj princíp prednosti podľa územnej subsidiarity, teda okruh tých, ktorí majú prednostné právo kúpy a ktorých treba osloviť najskôr. "Najvyššiu" prednosť majú nadobúdatelia v obci, po nich nadobúdatelia v susednej obci a až nakoniec nadobúdatelia bez ohľadu na miesto podnikania.

Postup prevodu:

Ako prevádzajúci ste povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zároveň musíte túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie je bezplatné.

Ak sa nájde osoba, ktorá spĺňa stanovené podmienky nadobudnutia (a dôjde aj k dohode o ostatných otázkach spojených s prevodom), je následne potrebné požiadať okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, aby vydal kupujúcemu osvedčenie o splnení podmienok nadobudnutia pozemku. Osvedčenie je podkladom pre vklad do katastra. Ak takéto osvedčenie nebudete mať, kataster konanie preruší a ak ho v stanovenej lehote nedoložíte, konanie zastaví a nehnuteľnosť neprevedie.

Zdroj: JUDr. Mojmír Plavec, advokát a lektor Slovenskej realitnej akadémie

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.