Prednosti a nedostatky dreva a drevostavieb, ako sa vyvarovať chybám pri stavbe

07.05.2013 19:57

Prednosti dreva

Prednosťami použitia dreva v stavebníctve sú jeho príťažlivý vzhľad , rýchla realizácia a možnosť užívania stavby, nižšie investičné náklady na  stavbu, výborné pevnostné vlastnosti dreva v porovnaní s jeho hmotnosťou, jeho statická spoľahlivosť pri požiarnom zaťažení, seizmická odolnosť, dobré tepelnoizolačné vlastnosti, nižšie prevádzkové náklady na vykurovanie, zdravotná neškodnosť a vytváranie príjemnej klímy,  šetrnosť k životnému prostrediu (ekologickosť), ľahšia likvidácia, využitie dreva ako energetického zdroja po skončení času životnosti.

Zásadnými požiadavkami na stavby sú  zabezpečenie požadovanej  kvality a životnosti stavby (minimálne generačnej),  pokiaľ možno bez chýb a porúch pri zrealizovaní, s minimom  údržby a opráv, bez nutnosti  rekonštrukcie stavby. Vytvorenie a zabezpečenie týchto požiadaviek znamená vyhotoviť kvalitný projekt a uskutočniť kvalitnú realizáciu, využívať osvedčené kvalitné stavebné riešenia, dodržiavať správne zásady zabudovania a konštrukčnej ochrany dreva, nezanedbávať základnú a potrebnú starostlivosť o stavbu.

Podstata porúch drevených stavieb

Nedostatkami dreva v stavebných konštrukciách sú náchylnosť dreva na  napadnutie hubami a hmyzom, horľavosť a podobne. Pri obmedzení  vplyvu škodlivých činiteľov na drevo (abiotických ako napríklad voda, slnečné žiarenie, sálavé teplo; biotických ako napríklad plesne, drevokazné huby a hmyz), sa významne zamedzí vzniku rôznych typov porúch a následne sa zachová hodnota a životnosť stavby.

Žiadna stavba zhotovená človekom sa nedá považovať za úplne dokonalú. Na vznik porúch sú náchylnejšie stavby, ktoré majú vstupné chyby alebo sa na ich zhotovenie použil chybný materiál. Každá porucha prináša zhoršenie stavu stavby a zníženie jej hodnoty a životnosti .


Ďalšie poruchy stavieb na báze dreva vznikajú v dôsledku poškodení nedrevených prvkov a častí stavby, ako sú napríklad základy, murivo, strešná krytina či povrchové úpravy, a to vplyvom zrážkovej a spodnej vody, imisií, baktérií, húb, vibrácií, povodní, požiarov a podobne .

Výskytu porúch možno do značnej miery predchádzať voľbou vhodných kvalitných materiálov, správnymi konštrukčnými riešeniami a starostlivosťou o stavbu.

 

Vstupné chyby a poruchy


Vstupné chyby sú zapríčinené podstatnými chybami v stavebnokonštrukčnom riešení v projekte  na stavebné povolenie. Sú to zložité a nepraktické architektonické návrhy stavieb a detailov, použitie strešných okien v drsných klimatických podmienkach, nesprávne navrhnuté a skladby obalových konštrukcií z tepelnotechnického hľadiska, nesprávny výber materiálov (uprednostňovanie nižšej ceny alebo necertifikovaných materiálov).

V architektúre drevených stavebných systémov treba rešpektovať prednosti a nedostatky dreva na zabudovanie, statické možnosti príslušného systému, technologické možnosti výrobcu (výroba, preprava, montáž), vlastnosti iných materiálov, cenovú dostupnosť atď. Štandardným nedostatkom v projekte je  návrh minimálnej výšky základovej dosky nad terénom z dôvodu ochrany dreva proti vlhkosti . Pri realizácii základov často vzniká ich nesprávne osadenie nad terén. Povrchová voda tak môže vnikať do styku dreva so základom, na drevo pôsobí voda z dažďa a topiaceho sa snehu. K zásadným detailom, ktoré významne vplývajú na životnosť stavby, patrí aj detail osadenia drevenej stavby na základ. V návrhu obalových konštrukcií na báze dreva treba zohľadňovať správne použitie vetrových prekážok, parozábran a parobŕzd.


Samotná realizácia drevených stavieb by sa mala vykonávať podľa odborne a podrobne spracovanej vykonávacej projektovej dokumentácie. V nej sa zvyčajne odstránia vstupné chyby a nedostatky projektu na stavebné povolenie. V praxi sa technicky podrobnejšia vykonávacia dokumentácia zvyčajne nespracúva. Realizácia prebieha podľa dokumentácie na stavebné povolenie, čo prináša riziko nečakaných porúch. Úroveň vylúčenia vstupných chýb a nedostatkov sa prenáša do výroby, montáže a prevádzky stavby. Úroveň bezchybnosti  kvality a životnosti stavby závisí od zodpovednosti prístupu a skúseností realizačného tímu. Poruchy zapríčinené nekvalitnou ­realizáciou sa môžu prejaviť okamžite počas prevádzky stavby. Pri realizácii treba dodržiavať tieto zásady: do stavby zabudovávať pevnostnú triedu a vlhkosť reziva podľa statiky (drevo zdravé a suché), dodržať statické návrhy konštrukcií (hlavne ich nezjednodušovať pre nižšiu cenu), dodržať tepelnotechnické vlastnosti minimálne v štandarde noriem, zrealizovať každú potrebnú konštrukčnú ochranu dreva proti nežiaducim zvýšeným vplyvom vlhkosti a len v nevyhnutnej miere aplikovať chemickú ochranu, na exponované časti konštrukcie použiť drevo s vyššou prirodzenou trvanlivosťou, dodržať dimenzie prvkov.

Na realizáciu vrchnej stavby je dôležitá kvalitne pripravená základová konštrukcia, teda dodržaná minimálna výška nad terénom, pevnosť, rovinnosť, pravouhlosť a správne vonkajšie rozmery. Vrchnú drevenú stavbu treba na základ pripevniť kovovými spojovacími prostriedkami a použiť vodorovnú súvislú hydroizoláciu. Aby sa vylúčili zbytočné poruchy z realizácie, je nevyhnutné kvalitu vykonávaných prác kontrolovať.

 

My Vás odbremeníme od horeuvedených starostí. Použvame stále predpísaný materiál, pracujeme stále na základe vypracovanej vykonávacej technickej dokumentácie, ktorá je súčasťou nami vypracovanej projektovej dokumentácie. Ak už máte zakúpený alebo vyhotovený iný projekt, my Vám výrobnú technickú dokumentáciu vypracujeme na naše stavebné systémy zdarma!

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.