Sprostredkovateľská zmluva musí byť písomná!

13.11.2017 09:31

Za uplynulé obdobie došlo k významnej zmene v otázke aplikácie sprostredkovateľskej zmluvy. Táto, ako viete, je kľúčová v realitnom biznise. Ak realitná kancelária uzatvára sprostredkovateľskú zmluvu s občanom, je povinná ju mať v písomnej podobe! V opačnom prípade riskuje pokutu až 16.500 EUR.

Sprostredkovateľské zmluvy boli pre realitných obchodníkov vždy citlivou otázkou. Zo zistení realitnej únie zišlo, že asi len polovica ju s klientmi uzatvára v písomnej podobe. Samozrejme, významne k tomu prispieva neochota ľudí “oficiálne” sa viazať. Ak sa pozrieme do Občianskeho či Obchodného zákonníka, dozvieme sa, že písomná forma sprostredkovateľskej zmluvy nie je zákonom vyžadovaná. To však v súčasnosti už nie je pravda!

Čo sa zmenilo?

Vo väčšine prípadov sú klienti realitnej kancelárie bežní ľudia. Z právneho hľadiska sa dostávame do vzťahu medzi realitnou kanceláriou (podnikateľom) a fyzickou osobou (spotrebiteľom). Tieto právne vzťahy sú upravené viacerými zákonmi, napr. Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a mnohými inými. Tieto, nazvime ich „spotrebiteľské zákony“, chránia najmä spotrebiteľa a realitnej kancelárii ako podnikateľovi v oblasti realít ukladajú viac-menej iba povinnosti.

Akú formu teda musí mať zmluva so spotrebiteľom?

V prípade, ak je zmluva medzi realitnou kanceláriou a spotrebiteľom uzatvorená mimo prevádzkových priestorov realitnej kancelárie (čo je takmer vždy, keďže sa uzatvára pri nábore priamo na nehnuteľnosti), vzťah spadá pod režim Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (zákon číslo 102/2014 Z.z.)

Podľa tohto zákona je realitná kancelária povinná bezodkladne po uzavretí odovzdať klientovi (spotrebiteľovi) zmluvu v listinnej podobe.

Ak si realitná kancelária túto povinnosť nesplní, môže za to byť sankcionovaná zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie (podnet môže podať napr. aj klient, ktorému sa nechce zaplatiť Vám odmenu). Pokuta za takéto porušenie zákona sa môže vyšplhať až do výšky 16.500 EUR. Ak realitná kancelária poruší povinnosť opakovane, pokuta môže byť až 33.000 EUR.
 
Zdroj: www.realitnaunia.sk

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.