Stačí na stavbu projekt pre stavebné povolenie?

30.04.2013 08:45

Väčšina stavebníkov na Slovensku sa snaží na projektovej dokumentácii ušetriť a nedáva si spracovať realizačné projekty. Neuvedomujú si,  že dobre a podrobne vypracovaná projektová dokumentácia nielen šetrí čas na stavbe, ale zároveň zabraňuje množstvu technických problémov na stavbe, ktoré vznikajú nedostatočnou /čiastkovou/ projektovou dokumentáciou. Nedorobený projekt Vás v konečnom dôsledku na stavbe bude stať oveľa viac ako podrobné spracovanie projektu u projektanta. Týka sa to hlavne murovaných stavieb, ktoré sú realizované svojpomocne, ale aj stavebnou firmou.

Projekt pre realizáciu stavby rieši stavbu v podrobnostiach, jednoznačne určuje statické, architektonické, konštrukčné, materiálové a kvalitatívne riešenie stavby. Opäť je členený na jednotlivé profesie podobne ako projekt pre stavebné povolenie, avšak výkresy sú podrobné v mierke 1:50 (popr. 1:25, 1:10), vrátane technických správ a výkazov materiálov.

Súčasťou tohto projektu je podrobný rozpočet celkových nákladov stavby a tzv. výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľa stavby alebo pre výber jednotlivých subdodávok, či pre zakúpenie konkrétnych stavebných materiálov.

Podrobný rozpočet celkových nákladov stavby pritom slúži investorovi na vytvorenie konkrétneho obrazu o celkových nákladoch na realizáciu stavby, na základe ktorého sú potom posudzované jednotlivé ponuky od konkrétnych dodávateľov stavby. Podobne ako v iných oblastiach aj tu platí, že možnosť širšieho výberu ponúka lepšiu kvalitu za dobrú cenu.

Po zrealizovaní stavby musí investor objednať u projektanta aj projekt skutočného vyhotovenie stavby, a to najmä vtedy, keď sa projektové riešenie na stavbe zrealizovalo inak a stavebný úrad požaduje dokumentáciu tohto riešenia. 
To však neznamená, že investor môže dať podnet na zmenu stavby bez povolenia stavebného úradu.

Zmeny stavby, ktoré zasahujú do statiky stavby, jej dispozície a vonkajšieho vzhľadu sa povoľujú na základe žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.

Zmena stavby v jej pôdorysnom rozsahu si vyžaduje nové územné konanie.


Na Slovensku má svojpomocná výstavba domov pomocou rodinných príslušníkov, priateľov tradíciu, avšak výstavba moderného domu je odborne aj časovo tak zložitá, sú kladené tak vysoké nároky na presnosť a kvalitu vyhotovenia, že vo väčšine prípadov to laik nezvládne. Tradičné myslenie pri dnešných stavebných postupoch a materiáloch môže uškodiť. Preto dnes už asi 65% novostavieb rodinných domov realizujú stavebné spoločnosti. Seriózne stavebné spoločnosti si svoju prácu uľahčujú vlastným projektom pre realizáciu stavby, ktorý potom ponúknu svojmu klientovi.

 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.