Zmena pri platení dane po zdedení nehnuteľnosti od 1. novembra 2014

12.09.2014 20:52

Novela zákona zavádza novú výnimku pri daniach z nehnuteľností. Ak dedič nadobudne dedením nehnuteľnosť v priebehu roka, daňová povinnosť mu vzniká už prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Doteraz mu daňová povinnosť vznikla až 1. januárom nasledujúceho roka. Dedičovi podľa novej úpravy vyplynie povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, správca dane na základe priznania k dani z nehnuteľností vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi, začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
 
V praxi to bude znamenať, že ak poručiteľ zomrel napr. 4. januára 2015 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané napr. 18. júla 2015, dedičovi, ktorý zdedil nehnuteľnosť vzniká daňová povinnosť pre daň z nehnuteľností k 1. augustu 2015 (1. deň mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti). Dedič je v tomto prípade povinný podať priznanie pre daň z nehnuteľností najneskôr do 31. augusta 2015 a na základe tohto priznania mu správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia (v našom prípade august až december, t.j. 6 mesiacov).
 
Úprava daní z nehnuteľnosti dedením je však podľa novej úpravy v niektorých prípadoch nejednoznačná a vytvára otázky napr. v oblastiach zániku práva vyrubiť daň a dvojitého zdanenia.

Zdroj: Realitná únia

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.