Haló ľudia, už ste vyplnili tlačivo na daň z nehnuteľnosti?

02.01.2013 18:41

Príchodom nového roku prichádzajú aj povinnosti, ktoré ovplyvňujú (smerom dolu :-( ) stav nášho osobného účtu. K takým povinnostiam patrí aj platenie dane z našich nehnuteľností (pozemkov, domov a bytov). Je dobré vedieť, že od januára r. 2013 sa niektoré ustanovenia zákona menia.

Z dôvodu novelizácie zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa od 1. januára bude podávať spoločné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za predajné automaty.

Najdôležitejšie zmeny:

  1. Ak daňovník v priebehu roka nadobudne  nejakú nehnuteľnosť alebo mu vlastníctvo k nehnuteľnosti zanikne nemá povinnosť oznamovať mestu vznik ani zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
  2. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa využíva na iný účel ako bývanie sa považuje za nebytový priestor, čo znamená, že takýto byt sa zdaní sadzbou určenou mestom podľa účelu užívania bytu.
  3. Pristúpilo sa k zavedeniu podávania daňového priznania aj k iným daniam ako dani z nehnuteľnosti, a to k dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za predajné automaty, a to v spoločnom priznaní k týmto daniam. Priznanie sa podá do 31. januára zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru, pričom priznanie sa zjednodušuje. Daňovník uvádza okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrubenie dane (výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, počet podlaží, podlahovú plochu bytu, počet psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov). Daň vypočíta správca dane a jedným rozhodnutím ju vyrubí.

    POZOR! Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku a to do 31. januára!

  4. Ďalšou významnou zmenou je zavedenie čiastkového priznania, ktoré sa bude podávať, ak nastanú zmeny (napríklad daňovník sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti nadobudne ďalšieho psa, začne prevádzkovať ďalšie predajné automaty alebo nevýherné hracie prístroje alebo keď dôjde k prevodu nehnuteľnosti, darovaniu, predaju alebo úhynu psa, ukončí sa prevádzkovanie niektorých predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov).

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov. Pozor, daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Právnické osoby platia z nehnuteľnosti, ktorá je zaradená v obchodnom majetku. Termín na podanie je taktiež do 31.1.2013.

Sadzby dane z nehnuteľností si určujú jednotlivé mestá a obce. Sú stanovené vo všeobecne záväzných nariadeniach a nájdete na úradnej tabuli alebo na internete.

Pokiaľ nenastanú v priebehu roku zmeny, tak na ďalší rok nemusíte podávať daňové priznanie, platobný výmer vám bude zaslaný automaticky podľa predchádzajúceho daňového priznania.

Za omeškanie podania daňového priznania k dani z nehnuteľností vlastníkovi hrozia sankcie, ktoré môžu byť u fyzickej osoby najmenej 6,63 eura a u právnickej osoby najmenej 66,38 eura a tie Vám určite vyrubia, ak Vám prídu na to! Maximálnu hranicu sankcie určujú mestá a obce vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Ak ste údaje vyplnili nesprávne alebo neúplne a prišli ste na to ešte pred druhým februárom, môžete podať správcovi dane opravné daňové priznanie. Alebo, v prípade, že na to prídete neskôr, máte možnosť podať dodatočné daňové priznanie.

Nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a neplatenie dane sa nevypláca. Samosprávy majú na rozdiel od minulosti v rukách praktický nástroj - internetový kataster. Ten na území, kde sú kompletné údaje, umožňuje odsledovať zmeny u daňovníkov.

Ak sa zistí, že niekto daňové priznanie nepodal, pracovníci ho vyzvú, a ak na výzvu nereaguje, nasledujú sankcie. V krajnom prípade to môže viesť až k exekúcií. Neznalosť zákona neospravedlňuje, preto si radšej všetko podrobne preštudujte, poraďte sa poprípade s odborníkom alebo sa informuje priamo na miestnych daňových úradoch.

Tlačivá na daň z nehnuteľností nájdete tu: www.podnikam.webnoviny.sk/stiahnutie/tlaciva/tlaciva-nehnutelnosti-2012/26535 .

 

(Zdroj: podnikam.webnoviny.sk)

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.